Объявления сайта

ВНИМАНИЕ! Конкурс на академическую мобильность в Германию!

ВНИМАНИЕ! Конкурс на академическую мобильность в Германию!

by Adilkhan Sadvakassov -
Number of replies: 0

Объявление

Департамент международного сотрудничества объявляет открытый конкурс заявок на обучение в рамках академической мобильности в Шмалькальден Университет, Германия https://www.hs-schmalkalden.de/en.html

 • Период обучения: весенний семестр 2021-2022 учебного года (Февраль -июнь 2022 года)
 • Язык обучения: английский
 • Формат обучения: ОФЛАЙН
 • Форма финансирования: за счет собственных средств
 • Участвуют студенты следующих образовательных программ: Telecommunication, Industrial Automation, IT Management, Software engineering, Computer Sciense.

Если вы заинтересованы в обучении в рамках академической мобильности просим вас направить документы Артыкбаевой Айжан на почту Aizhan.artykbayeva@astanait.edu.kz с заголовком “ SUAS /Academic mobility”.

Необходимые документы

 (срок сдачи 15.11.2021г.)

 • 1. Официальный транскрипт
 • 2. Копия действующего паспорта (лицевая страница).
 • 3. Сертификат IELTS (при наличии)
 • 4. Рекомендательное письмо от эдвайзера/преподавателя

 При отборе претендентов на обучение  в рамках академической мобильности при равных баллах преимущество имеют:

 • 1. претенденты, имеющие высокий GPA;
 • 2. претенденты, имеющие высокий балл по иностранному языку;
 • 3. сироты или студенты, оставшиеся без попечения родителей ;
 • 4. инвалиды с детства или инвалиды;
 • 5. претенденты из многодетных семей. 

Announcement

The Department of International Cooperation announces an open call for applications for mobility studies at the Schmalkalden University of Applied Science, Germany https://www.hs-schmalkalden.de/en.html

 • Period of study: spring semester 2021-2022 academic year (February-June 2022)
 • Language: English
 • Educational format: OFFLINE
 • Financing: full self-funded
 • Students of the following educational programs participate: Telecommunication, Industrial Automation, IT Management, Software engineering, Computer Sciense.

 If you are interested in studying within the framework of academic mobility, please send the documents of Aizhan Artykbaeva to the mail Aizhan.artykbayeva@astanait.edu.kz with the title “SUAS / Academic mobility”.

 Required documents (deadline 15.11.2021)

 • 1. Official transcript
 • 2. A copy of a valid passport (front page).
 • 3. IELTS certificate (if available)
 • 4. Letter of recommendation from the adviser / teacher
 •  
 • When selecting applicants for training in the framework of academic mobility, with equal points, the advantage is given to:
 • 1. applicants with a high GPA;
 • 2. applicants with a high score in a foreign language;
 • 3. orphans or students left without parental care;
 • 4. disabled from childhood or disabled;
 • 5. applicants from large families.
 •  
 •                                                                            Хабарландыру
 •  
 • Халықаралық ынтымақтастық департаменті Шмалькалден Университеті, Германия https://www.hs-schmalkalden.de/en.html орамдылық бағдарламасы бойынша оқуға өтінімдерді қабылдауға ашық конкурс жариялайды.

 Оқу мерзімі: 2021-2022 оқу жылы көктемгі семестр (2022 жылдың ақпан-маусым айлары)

 • Оқыту тілі: ағылшын тілі
 • Оқу форматы: ONLINE
 • Қаржыландыру нысаны: өз қаражаты есебінен
 • Келесі білім беру бағдарламаларының студенттері қатысады: Telecommunication, Industrial Automation, IT Management, Software engineering, Computer Sciense.

 Егер сіз академиялық ұтқырлық аясында оқуға қызығушылық танытсаңыз, Айжан Артықбаеваның құжаттарын Aizhan.artykbayeva@astanait.edu.kz поштасына «SUAS/Академиялық ұтқырлық» тақырыбымен жіберуіңізді сұраймыз.

 Қажетті құжаттар (15.11.2021 дейн)

 • 1. Ресми транскрипт
 • 2. Паспорт көшірмесі (алдыңғы бет).
 • 3. IELTS сертификаты
 • 4. Эдвайзерден/мұғалімнен ұсыныс хаты

 

Академиялық ұтқырлық шеңберінде оқуға үміткерлерді іріктеу кезінде тең ұпай жинаған кезде артықшылықтар:

 • 1. GPA жоғары баллы бар үміткерлер;
 • 2. шет тілі бойынша жоғары балл жинаған талапкерлер;
 • 3. жетім балалар немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған оқушылар;
 • 4. бала кезінен мүгедек немесе мүгедек;
 • 5. көп балалы отбасылардан шыққан үміткерлер.