Объявления сайта

ВНИМАНИЕ! Конкурс на академическую мобильность в Китай!

ВНИМАНИЕ! Конкурс на академическую мобильность в Китай!

by Adilkhan Sadvakassov -
Number of replies: 0

                                                                                                Объявление

Департамент международного сотрудничества объявляет открытый конкурс заявок на обучение в рамках академической мобильности в Пекинском технологическом Институте, Китай http://apply.isc.bit.edu.cn/

 • Период обучения: весенний семестр 2021-2022 учебного года (Февраль -июнь 2022 года)
 • Язык обучения: английский
 • Формат обучения: ОНЛАЙН
 • Форма финансирования: за счет собственных средств
 • Участвуют студенты следующих образовательных программ БАКАЛАВРИАТА: Big Data Analytics, IT Management, Software engineering, Computer Sciense.
 • Участвуют обучающиеся всех образовательных программ МАГИСТРАТУРЫ.

Если вы заинтересованы в обучении в рамках академической мобильности просим вас направить документы Артыкбаевой Айжан на почту Aizhan.artykbayeva@astanait.edu.kz с заголовком “ BIT /Academic mobility”.

Необходимые документы (срок сдачи 15.11.2021г.)

 • 1. Официальный транскрипт
 • 2. Копия действующего паспорта (лицевая страница).
 • 3. Сертификат IELTS (при наличии)
 • 4. Рекомендательное письмо от эдвайзера/преподавателя

При отборе претендентов на обучение в рамках академической мобильности при равных баллах преимущество имеют:

 • 1. претенденты, имеющие высокий GPA;
 • 2. претенденты, имеющие высокий балл по иностранному языку;
 • 3. сироты или студенты, оставшиеся без попечения родителей ;
 • 4. инвалиды с детства или инвалиды;
 • 5. претенденты из многодетных семей.


                                                                                     Announcement

The Department of International Cooperation announces an open call for applications for mobility studies at the Beijing Institute of Technology, China http://apply.isc.bit.edu.cn/

 • Period of study: spring semester 2021-2022 academic year (February-June 2022)
 • Language: English
 • Educational format: ONLINE
 • Financing: full self-funded
 • BACHELOR students from the following educational programs participate: Big Data Analytics, IT Management, Software engineering, Computer Sciense
 • Students of all MASTER educational programs participate.

If you are interested in studying within the framework of academic mobility, please send the documents of Aizhan Artykbaeva to the mail Aizhan.artykbayeva@astanait.edu.kz with the title “BIT / Academic mobility”.

Required documents (deadline 15.11.2021)

 • 1. Official transcript
 • 2. A copy of a valid passport (front page).
 • 3. IELTS certificate (if available)
 • 4. Letter of recommendation from the adviser / teacher

When selecting applicants for training in the framework of academic mobility, with equal points, the advantage is given to:

 • 1. applicants with a high GPA;
 • 2. applicants with a high score in a foreign language;
 • 3. orphans or students left without parental care;
 • 4. disabled from childhood or disabled;
 • 5. applicants from large families.

                                                                          Хабарландыру

Халықаралық ынтымақтастық департаменті Бейжің технологиялық институтында, Қытай http://apply.isc.bit.edu.cn/орамдылық бағдарламасы бойынша оқуға өтінімдерді қабылдауға ашық конкурс жариялайды

 • Оқу мерзімі: 2021-2022 оқу жылы көктемгі семестр (2022 жылдың ақпан-маусым айлары)
 • Оқыту тілі: ағылшын тілі
 • Оқу форматы: ONLINE
 • Қаржыландыру нысаны: өз қаражаты есебінен
 • Бакалавриат деңгейіндегі білім беру бағдарламаларының студенттері: Big Data Analytics, IT Management, Software engineering, Computer Sciense
 • Барлық МАГИСТРАТУРА білім беру бағдарламаларының оқушылары қатысады.

Егер сіз академиялық ұтқырлық аясында оқуға қызығушылық танытсаңыз, Айжан Артықбаеваның құжаттарын Aizhan.artykbayeva@astanait.edu.kz поштасына «BIT / Academic mobility» тақырыбымен жіберуіңізді сұраймыз.

Қажетті құжаттар (15.11.2021 дейн)

 • 1. Ресми транскрипт
 • 2. Паспорт көшірмесі (алдыңғы бет).
 • 3. IELTS сертификаты
 • 4. Эдвайзерден/мұғалімнен ұсыныс хаты

Академиялық ұтқырлық шеңберінде оқуға үміткерлерді іріктеу кезінде тең ұпай жинаған кезде артықшылықтар:

 • 1. GPA жоғары баллы бар үміткерлер;
 • 2. шет тілі бойынша жоғары балл жинаған талапкерлер;
 • 3. жетім балалар немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған оқушылар;
 • 4. бала кезінен мүгедек немесе мүгедек;
 • 5. көп балалы отбасылардан шыққан үміткерлер.